top of page

Documento de adhesión

Com a primer pas, se sol·licitarà a tots els grups parlamentaris que aprovin una resolució del Parlament de no tancament del centre fins a disposar de la totalitat dels equipaments penitenciaris de la Zona Franca.

docum fundacional
docum fundacional 1
docum fundacional 2
docum fundacional 3
docum fundacional 4
docum fundacional 5

Alerta de los profesionales


Els  professionals  de la presó preventiva alerten de  les conseqüències

Advocats, psicòlegs, educadors, treballadors socials, policia, tècnics de vigilància, mestres, personal mèdic i sanitari, especialistes tots ells del medi de la presó provisional volen fer una crida a considerar les greus conseqüències que es desprenen de:
— renunciar a un equipament específic adreçat als preventius, com ara Zona Franca, per suplir la Modelo 

— desplaçar als preventius a 40 km de la ciutat, lluny de la família i assistència lletrada, per omplir els buits als penals
Si la Conselleria tira endavant els seus plans, les expectatives que crea són les següents: 
1. Abolició de la presumpció d'innocència dels preventius
La instauració per via de fet d'un règim de vida que no respecta les garanties que estableix la LOGP per als presos preventius, perquè incrementa el desarrelament i dispara els riscos per a la seva integritat física i salut mental. El projecte és incompatible amb el principi de presumpció d'innocència que imposa la llei. 
2. Pèrdua de capital humà altament especialitzat
Creació d'un efecte dominó que des de la Modelo irradiarà i desestabilitzarà tots els centres penitenciaris catalans,  tot provocant pèrdues de capital humà: professionals de vigilància i tècnics i equips altament especialitzats en l'àmbit de la presó preventiva.
3. Devessall d'emergència social sobre els treballadors socials
Generació d'un devessall d'emergència social en el flanc de les famílies dependents del reclòs, particularment focalitzada a Barcelona, que desbordarà als professionals de treball social.
4. Increment del cost econòmic per degradar el servei públic penitenciari
El compromís d'un cost econòmic i social elevat en el temps, no per millorar sinó per degradar el servei públic penitenciari.
5. Increment del nivell de risc en tot l'àmbit penitenciari.
A tot l’anterior cal sumar els riscos que comporta un experiment tan desafortunat per  a tots els professionals d’aquest  mitjà tan complex i específic com és el de la presó.

Los profesionales de la prisión preventiva alertan de las consecuencias

Abogados, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, policía, técnicos de vigilancia, maestros, personal médico y sanitario, especialistas todos ellos en prisión provisional, quieren hacer un llamamiento a considerar las graves consecuencias que devienen de: 
— renunciar a un equipamiento específico de presos preventivos, como el de Zona Franca, para suplir a la Modelo

— desplazar a los preventivos a 40 km de la ciudad, lejos de la familia y de la asistencia letrada, para rellenar vacantes en los penales 
Si la Conselleria cumple sus planes, las expectativas que crea son las siguientes: 
1. Abolición de la presunción de inocencia de los preventivos 
La instauración por vía de hecho de un régimen de vida que no respeta las garantías establecidas en la LOGP para los presos preventivos, porque los condena al desarraigo y dispara los riesgos para la salud física y mental. El proyecto es incompatible con el principio de presunción de inocencia. 
2. Pérdida de capital humano altamente especializado
Creación de un efecto dominó que desde la Modelo irradiará y desestabilizará todos los centros penitenciarios catalanes, provocando pérdidas de capital humano: personal de vigilancia, técnicos y equipos especializados en el ámbito de la prisión preventiva. 
3. Un alud de emergencia social sobre los trabajadores sociales 
Generación de un alud de emergencia social en el flanco de las familias dependientes del recluso, focalizado en su mayor parte sobre los servicios de Bienestar Social de Barcelona.
4. Incremento del coste económico a cambio de un servicio público penitenciario degradado
Se va a comprometer un mayor coste económico y social en degradar la condición del servicio público en lugar de mejorarlo.
5. Incremento del nivel de riesgo en todo el ámbito penitenciario
A lo anterior hay que sumar los riesgos que conlleva un experimento tan desafortunado para todos los profesionales de este medio tan complejo y específico que es la prisión.
bottom of page